MENÚ:

Política de privacitat de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, Organismes Autònoms i Societats Municipals

 

Índex:

  1. Tractament de les dades
  2. Cessions
  3. Consentiment
  4. Drets i obligacions dels afectats
  5. Legislació aplicable

L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l'usuari/ària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés com a conseqüència del registre del tràmit sol·licitat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de la web de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei seran les que resultin necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La sol·licitud d'un tràmit mitjançant el portal implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari/ària comportarà l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i pel tractament necessari de les mateixes, l'acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l'autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l'autorització de l'usuari/ària al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari/ària podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions dels afectats

Els/les usuaris/àries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari/ària com pel seu representant, mitjançant:

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari/ària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

L'usuari/ària que faci servir els serveis oferts per la web de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe, per tant no es podran donar dades inexactes o inexistents.

5. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l'usuari/ària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través de la web de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, estan regulades per la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

-------
Inici | Mapa del lloc | Privacitat | En quant a... | ©2006 Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | www.sesrovires.cat

visites des del 5/5/2006:
Estadística de visites al web